Jaką formę powinny mieć akty notarialne

Jaką formę powinny mieć akty notarialne

Niektóre czynności lub zdarzenia prawne zgodnie z prawem, inne z kolei – bo taka jest wola stron tego zdarzenia lub tej czynności. Jednak akty notarialnego nie są zbyt dobrze znane Polakom. Jaką formę powinien posiadać akt notarialny oraz kto jest odpowiedzialny za jego sporządzenie i podpisanie?

Czym są akty notarialne

Zgodnie z definicją akt notarialny, zawarty w języku polskim i w postaci dokumentu podpisanego przez strony, musi zawierać wcześniej wyrażone ustnie oświadczenie woli obu stron. Notariusz pomaga w zredagowaniu takich oświadczeń, spisuje je, a następnie odczytuje i przedkłada do podpisania.

Nie zawsze za sporządzenie aktu notarialnego odpowiada notariusz, czasem mogą to robić upoważnione do określonych działań instytucje lub osoby. Podobnie nie zawsze notariusz musi osobiście odczytywać treść aktu notarialnego – może to za niego zrobić wskazana osoba, niemniej jednak musi on być obecny w czasie odczytywania treści aktu.

Zasada jedności akcji, miejsca i czasu powinna być zachowana przy tworzeniu aktu notarialnego. Warto również pamiętać, że niektóre czynności prawne wymagają potwierdzenia w postaci papierowego aktu notarialnego. Jego brak skutkuje unieważnieniem czynności lub zdarzenia prawnego.

Kto może sporządzić akt notarialny

Co do zasady za sporządzenie aktu notarialnego odpowiada notariusz, który najpierw zbiera oświadczenia woli każdej ze stron, a następnie je spisuje lub odczytuje. Jak już było wspomniane, notariusz może wskazać osobę do odczytania aktu notarialnego, jedna jego odczytanie musi się odbyć w obecności notariusza.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy w danej miejscowości nie ma kancelarii notarialnej. Wówczas prawo do potwierdzania zgodności podpisów otrzymują banki czy przewodniczący zarządu gminy. Poza Polską prawo do sporządzania aktów notarialnych ma polski konsul, o ile posiada upoważnienie od Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niektóre dokumenty o mocy aktów prawnych mogą wystawiać także instytucje publiczne. Tak się dzieje z wezwaniami do zapłaty, jakie mogą wystawiać urzędy pocztowe.

Jaką formę musi mieć akt notarialny

Co do zasady akt notarialny sporządzany jest w wersji papierowej, przy czym oryginał aktu notarialnego jest przechowywany przez 5 lat w kancelarii notarialnej, a następnie w archiwum ksiąg wieczystych odpowiedniego sądu rejonowego. Każda ze stron otrzymuje kopię aktu o ważności oryginału.

Akty notarialne muszą być spisane w pięciu częściach, w których muszą się pojawić m.in. dane osobowe stron, sposób stwierdzenia ich tożsamości czy informacja o wysokości opłat i taks notarialnych. Ważność aktu notarialnego potwierdzają podpisy stron oraz notariusza.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl