Co warto wiedzieć o wycenie przedsiębiorstw?

Co warto wiedzieć o wycenie przedsiębiorstw?

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą na pewno spotkał się z pojęciem wyceny przedsiębiorstw. Niewiele osób jednak zgłębia ten temat; zazwyczaj zainteresowanie nim zaczyna się w momencie zaistnienia konieczności dokonania takowej wyceny.

Wycena przedsiębiorstw – po co się ją wykonuje?

Dokonanie wyceny danej firmy może mieć różne powody. Zazwyczaj jest to chęć sprzedaży udziałów lub całego przedsiębiorstwa. Jednak specjalistyczna ekspertyza finansowa jest potrzebna także w momencie rozpoczęcia starań o przyznanie kredytu lub w przypadku starań o pozyskanie inwestorów. Innym powodem stworzenia profesjonalnej wyceny jest przekształcenie firmy w spółkę lub zmiana formy działalności prawej.

Często wycena firmy jest niezbędna do rozstrzygnięcia sporu między jej współwłaścicielami, jeśli wejdą oni na drogę sądową. Do wydania sprawiedliwego orzeczenia sędzia w niektórych wypadkach musi dysponować danymi dotyczącymi rzeczywistej wartości przedmiotu sporu.

Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa

Określenie wartości przedsiębiorstwa, niezależnie od celu, w jakim jest dokonywane, musi opierać się na jednej z metod powszechnie stosowanych przez specjalistów w dziedzinie wyceny firm. Należą do nich:
– metoda majątkowa,
– metoda dochodowa,
– metoda porównawcza.

Metoda majątkowa jest to innymi słowy obliczenie majątku firmy przy uwzględnieniu zarówno nieruchomości, jakie posiada, jak i ruchomości i innego mienia. Pod uwagę brane są także ewentualne zadłużenia i zobowiązania finansowe, jak również papiery wartościowe wchodzące w skład majątku firmy. Metoda dochodowa z kolei to metoda polegająca na stworzeniu prognozy finansowej dotyczącej przychodów, jakie dana firma może osiągać w przyszłości. Trzecia metoda, porównawcza, to nic innego jak porównanie przedsiębiorstwa z innymi i na tej podstawie oszacowanie jego wartości rynkowej.

Wycena przedsiębiorstw w praktyce

W praktyce eksperci do spraw wyceny firm i przedsiębiorstw nie opierają wyłącznie na jednej wybranej metodzie. Przez wzgląd na to, iż każda z nich polega na innym sposobie wyliczeń przy uwzględnieniu innych danych i wartości – dają one różne, nie do końca miarodajne, wyniki końcowe.

Powszechnie stosowana jest metoda mieszana wyceny przedsiębiorstw, która stanowi połączenie dwóch lub wszystkich trzech wyżej wymienionych metod. Obecnie uważa się, że ten sposób określania wartości firm jest najbardziej rzetelny.

4xArtykuł powstał we współpracy z GLC